IDlozi ne Sithunywa sika moya

Uma sikhuluma nge dlozi abantu abaningi banezi ncazelo zabo, kodwa mina ngikholelwa kuthi idlozi akuyona into yobuchwepheshe babantu bakithi abashona sebebuya ngokufuna izinto noma singathi imimoya yabafileyo abanga malunga omndeni, noma imimoya yabantu bakithi asebadlula emhlabeni ngoko mzimba. 

Kodwa Kungamandla angokomoya asetshenziswa njenge sithuthi noma I nqolobane yimimoya yokwelapha nokuphilisa abantu ngokwe ndabuko noma ngokwe mvelo ka Nkulunkulu.

Ikhona eminye immoya yokuphilisa ekwazi ukungena ikhungathe Umuntu, ngingabala isithunywa so mkhuleko, inzuza, umlozi, umndawe kanye nolunye uhlobo lwe immoya, lezi zinhlobo zemiMoya kungazwakala njengento eyinsumansumane uma ulandela ubukhona bazo kepha ukuqinisekisa ukuthi impela kuyinto ekhona futhi engasoze yaduka ukuthi siphose iso elibanzi emaphusheni ethu ngoba isikhathi esiningi ku lapho iqala khona yonke indaba.

Uma usake waphupha ukuthi usesemotweni, ebhasini, esikebheni?  Futhi kwakukhona abanye lapho kanye nawe.  La mandla angaphansi kwamandla aphansi avela ezintweni zamanzi nomhlaba. 

Wake wezwa ngegama elithi “abaphansi”? Le mimoya ivamise ukufika ihamba ngisomo so mzimba wenyoka, futhi uma seyivundulile inhloso yayo kuwe iye ikhuphukele ekhuphukeleu phezulu ukuyovula iso lesithathu oku yilona ozokwazi elizokwazi ukuthi likubonise kahle konke okumbulelwayo.  Lokhu empeleni kungamandla

imimoya ayikugulisi noma ube nama bhadi kodwa  Kungamandla akuwe ayisizathu wonke amashwa akho noma inhlanhla uma ikhona,   Kuyinto ekuwe.  Kungakho abathakathi behlose umzimba wakho, ngezinto ezifana nobuthi be-idliso / muthi (uzogwinya esiswini sakho) ukuvimba inhlanhla yakho. 

UKUSEBENZA KWE DLOZI NE SITHUNYWA NDAWONYE.

Isithunywa kanye nedlozi imiMoya emibili eyehlukene futhi esebenza ngendlela eyehlukile, isithunywa sisebenza nomthandazo namanzi; kuthi idlozi lisebenza ngokubhula ngamathambo kanye nomculo nomdanso wakhona /ukugida.

Ngakho ngokuba lemiMoya yehlukile, uma omunye estholile ukuthi uyembethe yomibili kumele enze umcimbi we lathi athi uhlanganisa idlozi lakhe kanye ne Sithunywa sakhe.

Mkhulu Mbubuzi Hlela

. . Selukhona uhlelo le mentorship lapho sizocathulisana endleleni kaMoya.

Umnikelo we mentorship R500 njalo nge nyanga.

Bookings : mkhulumbubuzi@gmail.com

Uku khophoza kuka Makoti emzini

Lomkhuba kwaku ngeve ku ukucindezela kodwa kwakuba indlela yokuthi umakoti azivikele ngayo uma kwenzeka kukhona abamchithayo emzini, ngoku sebenzisa umkhando we sichitho. 

Imvamisa yonke imikhando yokuchitha iba namandla uma Umuntu ebhekene ngqo ezinhlamvini zamehlo nomunye ngesikhathi bebhekana okokuqala,  ngakho kwaku yele kuthiwe umakoti akothi uma eza ebhaka indoda yakhe afake ikhanda phansi ukuze azivikeleke indoda ingathi iyambeka ebese ifikelwa ukudikibala. 

Eminye imikhuba akuve ku ukucindezela kodwa kwakuba yicebo lokulwa impi ngaphandle ko msindo no kwenza izinto ezinobuthi. 

Mkhulu Mbubuzi Hlela

Akuwo wonke Umuntu okumele athwase.

Kubalulekile ukuthi uma umuntu esehambile wafika ohlanyeni/ kumuntu obonayo, kwafika kwaphuma ukuthi Kuno Moya othize ongenile kuye, kuhlolisiswe kahle ukuthi hlobo luni lika Moya futhi inhloso yoku sebenza kwawo Ikuphi.

Kuyenzeka umuntu angenwe imiMoya engalungile/emibi ethunyelwe ngaba thakathi noma abelumbi ukuba kucindezelwe impilo yakhe.

Umuntu uyangenwa umoya omubi ongesilo idlozi. Umoya ongcolile umoya othunyelwe ukuzoganga ngalowo muntu – umoya ofana nezizwe , umoya ofana nokuvuselwa umuntu osashona kuthiwa akahlale aphile kuwe.

Uma umuntu engenwe imiMoya efana nale ebaliwe ngenhla akumele kube negazi elichikayo egameni lakhe, akumele kuze kuvuswe nezi nkamba ezithile / amagobongo kuthiwe uyethwasa, uma kwenzeka igazi lichithwe kuvuswe nezinkamba; lokho Kufana nokuthi kunikezwa amandla lemiMoya engalungile phezu kwakhe, umphumela kungaba ukuthi Umuntu ahlupheke kakhulu okuna kuqala noma agule omunye adlule emhlabeni.

Okunye Kuyenzeka kube ukuthi Umuntu ungenwe umoya omuhle one nhloso yokuphilisa, kodwa ngenxa yemikhuba eyenziwa esizukulwaneni esingemuva umoya wahamba wangcola sekumele uhlanjululwe ngaphambi kokuba wethweswe komunye Umuntu.

Okuxake kakhulu kule zikhathi esiphila kuzo sebe bancane kakhulu abaphiwe ukuhlaziya imiMoya, okuholela ekutheni kugcine kwenzeka okungafanele ngempilo yomuntu ohluphekile.

ImiMoya uma ku nge yokuphila iyaziveza iphinde izikhulumele yona ngezindlela ezahlukene, okungaba amaphupho, izimpawu ezithile zobuthaka bamalunga omzimba noma nge mbono eyenzeka emini kubhekiwe.

Ikhona imiMoya emihle emele ukuphakanyiswa isebenze ngokwe nhloso yawo, futhi ikhona nemiMoya emibi okuthi uma ingaphakanyiswa kumuntu ebese yenza ngokwe nhloso yakhona, inhloso yokubhubhisa.

Mkhulu Mbubuzi Hlela

Entwasweni

Ephehlweni akukho imikhuba okanye imilingo eyenziwayo, Kusuke ku ukulekelela lo ozothwasa ku khushulwe ithongo ne dlozi lakhe lizikhulumele likhombe indlela; ugobela okwakhe ukuthi abambe ithwasa lakhe ngezandla zombili alicathulise. 

Kungenziwa imikhuba yokulawula idlozi, Umkhuba okhona ukuthi uma uGobela ebona ukuthi idlozi aliphakami ethasweni lakhe ube esezama ukwenza izindlela zokulawula eskhundleni sokuthi aphenye abheke inkinga Ikuphi ebese kuyalungiswa liphakame idlozi. 

Mkhulu Mbubuzi Hlela

Inkonzo yo Mnikelo

Inkonzo yo mnikelo wengilozi yasehlane/ eNtabeni ukuthi isiqoqele imiMoya yaMathongo akithi ashonela ezintabeni, kanye namaThongo aphuma ahamba aduba ikhaya ngenxa yeziNkinga emndenini, sikhulekela Ukukhanya neMpilo engcono

Kule nkonzo kuyokwenziwa ukushiswa kweZilwane zoMnikelo ukuba kube yiphunga elihle ezithunyweni zasehlane ebese siyancenga sincengele ubumbano emindenini yathu.

NB. Ayikho inkanyiso edingekayo, kudingeka Umuntu azithengele izinto zakhe zokunikela esthandweni somlilo. Umuntu uzihlelela yena into yokuhamba eza eSgodlweni nokusuka eSgodlweni kuyiwa eNtabeni.

Izinto zoMnikelo.

  1. Inkukhu emhlophe
  2. Izibani ezu4. 1 blue, 1 green, 1 yellow, 1 white.
  3. Impuphu 1 KG
  4. Imali yama coin amhlophe ehlangene amaRandi ayiShumi

Usuku : 07 November 2021
Location. KZN, Ntuzuma F section

0767024528 whatsapp
0815862824 call

Mkhulu Mbubuzi Hlela

Ukugeza

Umuntu ugezwa uma kwenzenjani?

Ziningi izinto okuyaye kuthiwe ziyagezelwa. Imvamisa kuyaye kuthiwe ugezela isinyama okuthiwa unaso ungachazelwa ukuthi sangena kumbe wasithola kanjani, ugezela isilwane okuthiwa usibelethe naso esingasuki ongazi ukuthi siyosuka nini kanjani, ugezela amabhadi umsebenzi awuwutholi ngakho uvulelwa inhlanhla.

Kubalulekile ukuthi okuhlolayo uma ebona isilwane kuwe kumele akwazi ukukuchazela ukuthi hlobo luni lwesilwane futhi sangena kanjani kuwe, nawe ungasabi ukubuza uma ungaqondisisi kahle.

Uzothola ukuthi kuthiwa unesilwane okufanele usigeze kanti yidlozi kumbe yithongo eliziveza njengesilwane kuwena ngokwenhloso ethize okufanele ukuthi ilungiswe ekhaya kini, okungaba uganga ngo msamo komunye oyilunga lomndeni.

Kokunye uthi unesichitho kumbe amabhadi okungatholi umsebenzi nokunyanywa abantu kanti izinkulumo zama thongo akini namacala okumele alungiswe noma uhlushwa yidlozi lifuna Uthathe umsebenzi walo, Idlozi uma lifuna ukuthi ulamukele uteleka liyakwazi ukuthi likufake ezimweni ezinzima.

Kukhona oke wafika ekhala ethi Mkhulu izingane zami zonke kanye nabo mndeni abangifuni bayangi nuka bathi ngiyathakatha, waqhuba wathi Mkhulu angazi sengigeze kangaki kuthiwa ngingezwa isinyama, kanti indaba ithi kumele avume idlozi nje kuphela.

Ukugeza kuhlukene kabili.

Okokuqala yilokhu okubalwe ngenhla, bese kuba khona lokhu okulusiko okuthi uma ngabe umuntu ehlelwe umshophi kudingeke ukuba ageze/agezwe Lokhu kugeza akuyona into yanamhlanje kodwa kusukela lapho sivela khona ngoba umuntu wayethi uma ehlelwe yilokho kudingeke ukuthi ageze.

Lapha singabala izinto ezifana, ukuphuphunyelwa yisisu kumbe ukusikhipha, ukushonelwa ekhaya, isikhathi, ukushonelwa isoka kumbe intombi yakho, ukuthola ukuthi ulale nowesimame owaphuphunyelwa yisisu kumbe owasikhipha, ukulala nomfelokazi ungazi.

Kubalulekile ukuthi uma uye kumuntu obonayo wafike wakubhekela ungasabi ukubuza imibuzo futhi ungasabi nokuphika uma into evelayo ungayazi.

Mkhulu Mbubuzi Hlela


Imbeleko

Ngoko lwimi lwe siZulu uma umntwana ezalwa kuye kuthiwe kuyabelethwa, abazali ebese bethenga izimpahla zokwembatha okuye kuhambisane nokubizwa ngokuthi yimbeleko; okokuphatha umntwana emhlane. Lapho ke Kumele kube nesigaba esidingekayo ukuba sigcinwe kwaba phansi base khaya, kwenziwe umcimbi kuthengwe imbuzi ezokuba ngu mhlatshelo kuthiwe kwenziwa imbeleko. Kulesi senzo kusuke sekubikwa kucelwa kwabadala bekhaya ukuba bamuphathe, bamugade noma bamubelethe emhlane nabo umntwana ngokuka Moya njengokuba engu mntwana wabo nabo.

Yenziwa ngaphansi kwasiphi isbongo?.

Imbeleko kaMoya yenziwa esibongweni sikaBaba womntwana njengokuba kuyi lona hlangothi lomndeni olubekwe ukuthi kube yilo ekumele lisingathe umntwana kuze kube phakade, okubalulekile ke ngalokhu ukuthi umntwana owenzelwa imbeleko makube ngu mntwana ozalelwe emshadweni. Uma umntwana etholakele Kodwa abazali bagcina ngokunga phelelisani ngoko mshado loyo mntwana akenzelwa imbeleko kepha uyabikwa ngembuzi ezidalweni zase khaya ko ninalume afakwe isiphandla njengo phawu loku khombisa noma ukufezekisa kwabadala ukuthi impela thina esiphilayo siyakuqinisekisa ukuthi umntwana lo ungowa kuleli khaya.

Kungathi mhlazane abakubo sebe qalisa ngoku phelelisana baze baphetha ebese kufikwa ekhaya kubo koYise womntwana kuhlatshwe izimbuzi ezimbili eyokubika neyokwamulela umntwana/abantwana, kuleso sigaba imbeleko ayibe Isenziwa ngokuba abantwana basuke sebekhulile.

Dr MKHULU MBUBUZI HLELA.

Yini Umsamo?

Kukhona inhlonipho enkulu esigabeni sabaphansi abanga bakamoya, akuwona wonke umuntu okucatshangwa ukuthi abe no msamo wakhe ngayedwa egumbini lokulala noma endlini yokuhlala abantu, njengoba sekwenzeka kweminye imizi kulezi zinsuku.   Umsamo uyindawo engcwele okumele yakhelwe ngqo leyo njongo, awukwazi ukuvula igumbi lokulala libe umsamo ngemuva kwakho konke umsamo uyisigaba phakathi kwezigaba eziningana ezibalulekile ekhaya.   Uma ubeka umsamo kunezigaba ezidinga ukuhanjwa zonke ezihambisana nomsamo, njengoba umsamo ungasebenzi wodwa kodwa uphathelene kakhulu namaThongo.   Awukwazi ukubeka umsamo wodwa ngaphandle kokubeka nesibaya somuzi njengokuba kuyizinto ezimbili ezisebenza ngokubambisana ezingahlukaniswa. kuhlale kunamandla esifazane kanye namandla esilisa asebenzisanayo, ngakho kubalulekile ukuthi ube nomsamo owodwa uphinde wehlukaniswe ngokwe zilili noma (ngoko bulili).  Umsamo kuba yindawo engcwelisiwe ekhaya awukwazi ukuya ocansini noma wenzele kuyo eminye imisebenzi engahlambulukile.  Umsamo ubhekiswe emndenini kuphela, akuwona wonke umuntu ongangena aphume Emsamo Wako munye umuzi, kumele kube inkosana ekhethiwe (inkosi yase khaya) UNkosana uthatha isikhundla seNkosi yekhaya, zonke izindaba zekhaya zidluliswa kuye ebese yena edlulisela eMathongeni ekhaya.  Inkosana ifaniswa no mpristi wekhaya, wenza yonke imikhosi yokomoya kubandakanya nemingcwabo, Izinqubo zomngcwabo kufanele ziholwe ngamalungu omndeni hhayi abantu abangaziwa ababizwa ngabefundisi nabafundisikazi.   Uma kukhona okungahambi kahle ngokomoya ukhuluma naye (Inkosana) akuphahlele.  Ngiyazi ukuthi kulezi zinsuku imindeni ichithakele ngokohlelo futhi kuzoba nzima kakhulu ukuthi abanye babe nesakhiwo esifanele, Kodwa lokhu ngikubhalela labo abazimisele ukuvuselela isiko lethu futhi benze izinto ngendlela efanele.  akulula kodwa sidinga ukuzama konke okusemandleni ukubuyisa isiko lethu ngendlela efanele.

Dr Mkhulu Mbubuzi Hlela.

Isiwasho soku thandeka / nokwembula inhlanhla

Iziwasho have become part of our spiritual life. We cleanse with them and we use them to treat certain minor medical ailments and chase away negative energies. Today we discuss isiwasho soku thandeka. It is camphor block, honey and powder milk. We also add sulphur/isibabuli.

With this mixture you will need to steam and bath with it for 3 consecutive days, while using this mixture you do not engage in sexual activities.